29 juni 2022

Van Wob naar Woo

Per 1 mei is de Wet open overheid (Woo) van kracht gegaan. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en gaat over de openbaarmaking van informatie. De wet is bedoeld om bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Met ingang van de nieuwe wet zullen er een aantal zaken gaan veranderen op het gebied van:

  • Actieve openbaarmaking
  • Woo-verzoeken
  • Woo-contactfunctionaris

 

Actieve openbaarmaking

De Woo regelt dat er meerdere categorieën informatie actief openbaar gemaakt moeten worden. Dit betekent dat burgers niet zelf hoeven te vragen om allerlei documenten maar dat deze al beschikbaar zijn. Vanuit de Rijksoverheid is bepaald dat het publiceren van deze documenten stap voor stap gaat. Hiervoor staat een termijn van 5 jaar. De komende jaren gaan wij hier dus mee aan de slag.

Woo-verzoeken

Voorheen kon je een verzoek indienen wanneer je toegang wilde tot informatie die nog niet openbaar was (Wob-verzoeken). Deze mogelijkheid blijft onder de Woo bestaan. Wat nieuw is, is dat voor de Woo-verzoeken de termijn voor het preciseren en de termijn van de verdaging verkort worden naar twee weken. De afhandeling van een verzoek zal in sommige gevallen dus sneller verlopen dan voorheen.

Woo-contactfunctionaris

Om je te ondersteunen bij vragen over (openbare) informatie is er sinds kort een Woo-contactfunctionaris. Zo krijg je sneller en makkelijker toegang tot de informatie die je zoekt. Je kunt bij deze contactfunctionaris terecht wanneer je:

  • de informatie die je zoekt niet goed kan vinden (bijvoorbeeld op onze website);
  • twijfelt of je verzoek een Woo-verzoek is;
  • hulp nodig hebt bij het opstellen van een Woo-verzoek.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Woo en de contactformulieren vindt u hier op onze website.