Ik wil verplichte zorg voor iemand vragen (WvGGZ)

Iedereen die zich ernstige zorgen maakt en van mening is dat er verplichte zorg nodig is kan dat melden. De GGD onderzoekt dan namens de gemeente welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Als je contact opneemt met het Meldpunt Wet verplichte GGZ  gaat een medewerker met jou in gesprek en stelt vragen. De medewerker maakt vervolgens een inschatting of verplichte zorg noodzakelijk lijkt. Deze inschatting wordt binnen drie dagen gemaakt.

De melding wordt beoordeeld op 3 punten:

  1. Is het aannemelijk dat het gedrag van betrokkene ernstig nadeel kan veroorzaken
  2. Is het aannemelijk dat er sprake is van een psychische stoornis
  3. Is het aannemelijk dat er verplichte zorg nodig omdat vrijwillige zorg niet afdoende is

Voldoet jouw melding volgens de meldpuntmedewerker aan deze punten? Dan zal er gestart worden met een verkennend onderzoek.

Wil je een melding doen of met ons overleggen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 – 144 70 30 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur.

Je kunt ook direct een melding doen door het invullen van het online meldformulier Wet Verplichte Zorg GGZ.

Let op: in geval van een acute crisis of noodsituatie bel 112.

Het doel van het verkennend onderzoek is het vaststellen van de noodzaak van de verplichte zorg, de zorgmachtiging. Een zorgmachtiging is de toestemming van de rechter om verplichte zorg te geven aan iemand die ernstig nadeel veroorzaakt door een psychische stoornis. De rechter geeft alleen een zorgmachtiging als vrijwillige zorg niet mogelijk is.

Het verkennend onderzoek duurt maximaal twee weken. In deze periode maken de onderzoekers contact met betrokkene en verzamelen zoveel mogelijk informatie om tot een passend advies te komen. Hiervoor gebruiken de onderzoekers informatie van de melder en betrokkene. Voor opvragen van verdere informatie dient betrokkene toestemming te geven.

Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door een bevoegde, bekwame, professional met GGZ-expertise.

Familie en naasten kunnen direct hun zorgen melden bij de zorgaanbieder waar de betrokkene al zorg heeft of recent heeft gehad. Als betrokkene nog niet in zorg is of de zorgaanbieder wil geen melding doen, kan een melding worden gedaan bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Meld je als naast familielid, partner, wettelijk vertegenwoordiger of belangrijk familielid die betrokken is bij zorg? Dan krijg je binnen 14 dagen de uitslag van het verkennend onderzoek. Dit is de uitslag van het verkennend onderzoek.

Als de betrokkene niet in aanmerking komt voor verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz, kunnen essentiële naasten gebruik maken van hun doorzettingsmacht. Dat houdt in dat zij kunnen bepalen of het Verkennend Onderzoek toch bij de officier van justitie moet worden ingediend. Deze bepaalt of zij de aanvraag bij de rechter indient. Wijst de officier van justitie de aanvraag af, dan kunnen zij binnen 14 dagen de officier van justitie schriftelijk verzoeken om alsnog een aanvraag in te dienen bij de rechter. Nog niet de uitslag van de gehele aanvraag. Als de GGD-medewerker geen verplichte zorg adviseert, dan kun je  ‘doorzettingsmacht’ gebruiken. Dit betekent dat je alsnog verplichte zorg kunt aanvragen bij de officier van justitie. Deze beslist dan of hij de aanvraag aan de rechter voorlegt.

Stichting Familie vertrouwenspersonen

Als familie kun je de hulp krijgen van de landelijke stichting Familie vertrouwenspersonen. Op de website www.lsfvp.nl vind je meer informatie.

Anderen beslissen over jouw zorg. Wel heb je het recht om mee te denken over deze zorg. De psychiater vraagt je om hier een plan voor te schrijven. Dit heet het ‘plan van aanpak’. Je hebt ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Deze werkt voor de onafhankelijke Stichting PVP. Op de website van Stichting PVP vind je meer informatie.

Wil je meer informatie?

Op de website van dwang in de zorg van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport vind je meer informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Ga naar de website dwangindezorg.nl