Ontheemden Oekraïne

Op deze pagina geven wij informatie over vragen die jij, als professional (huisarts, gemeente, schooldirecteur) tegen kunt komen rondom (de opvang van) ontheemden uit de Oekraïne.

Op de website van het RIVM staat informatie over de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne ten behoeve van de infectieziektebestrijding. Deze informatie kan worden gebruikt door ketenpartners en andere professionals betrokken bij de opvang.

Wanneer kinderen van 0-18 jaar een V-BSN hebben (verkregen bij inschrijving in de gemeente van het tijdelijke verblijfadres), komen ze automatisch in beeld bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Ze krijgen dan een uitnodiging voor een screenend onderzoek. En de GGD zal onvolledig of niet gevaccineerde kinderen vaccinatie volgens ons RVP aanbieden. Vaccinatie tegen mazelen en rubella (BMR) en polio (D(K)TP maken daar onderdeel van uit. Voor kinderen die nog geen BSN hebben geldt de passantenregeling, deze kinderen kunnen we ook vaccineren volgens RVP. Aanvullend op het reguliere RVP krijgen deze kinderen een BMR-0 met 9 maanden.

Komen er vluchtelingenkinderen bij jou op school? Wil je dan de gegevens, na toestemming van ouder/kind doorgeven de Jeugdgezondheidszorg. Dan kunnen wij vervolgens onze zorg starten.

Welke gegevens ontvangen we graag?

– naam van het kind
– geboortedatum
– verblijfsadres
– telefoonnummer waarop ouder/kind bereikbaar is
– eventueel mailadres

Je mag onze gegevens doorgeven aan de ouder(s)/kind maar zij mogen natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.

Naast de zorg voor de kinderen levert GGD Gelderland-Zuid ook voor hun ouders ondersteuning, bijvoorbeeld rondom coronatesten en coronavaccinaties.

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden voor kortere of langere tijd opvang bij particulieren en in georganiseerde opvanglocaties. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en richten de opvanglocaties in. De GGD Technische Hygiënezorg adviseert op grotere locaties over de hygiëne en infectiepreventie.

In de noodopvang zitten veel mensen in een ruimte bij elkaar en wordt sanitair gedeeld. Uitbraken (bv. diarree, luchtwegklachten, scabiës) kunnen dan makkelijker optreden. Indien je hier signalen van krijgt, vragen we dit te melden bij de GGD, team Infectieziektebestrijding.

GGD’en en GHOR dragen bij aan de opvang en de gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar ons land komen. Ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne hebben zij een rol.

De GGD concentreert zich op de volgende onderdelen:, coronabestrijding, jeugdgezondheidszorg, vaccinaties,

De GHOR onderhoudt het netwerk met zorgorganisaties, coördineert de geneeskundige hulpverlening bij de opvang van vluchtelingen in nauwe samenwerking met de bevolkingszorg, gemeenten en veiligheidsregio’s. De GHOR is daarbij ook betrokken bij het beoordelen van de (fysieke en mentale) gezondheidskundige aspecten van grootschalige opvang.

Algemene informatie over tolken en informatiefolders voor vluchtelingen vind je op de website van Pharos.nl.

Informatie over huisartsenzorg voor vluchtelingen vind je op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Telefoonnummers GGD Gelderland-Zuid:

  • Algemene vragen over Covid en plannen afspraken vaccinatie en testen voor mensen zonder BSN: 088 – 144 71 23 keuze 2.
  • Vragen naar aanleiding van een Covid-positieve patiënt op een opvanglocatie: clusterteam corona 088 – 144 71 55
  • Vragen over algemene infectieziekten: team infectieziektebestrijding 088 – 144 71 26
  • Vragen over Tuberculose: team tuberculosebestrijding: 088 – 144 71 44
  • Vragen over jeugdgezondheidszorg over RVP-vaccinaties: Frontoffice JGZ: 088 – 144 71 11

Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP)

Voor mensen die werken met ontheemden uit Oekraïne is het Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP) het bovenregionale informatie-, verwijs- en adviescentrum. Professionals en betrokken partijen kunnen bij het loket terecht voor:

  • Informatievragen;
  • het vinden van passend aanbod aan psychosociale hulpverlening (PSH);
  • een goed beeld van de psychosociale behoeften in de opvang en de antwoorden daarop.

Het LOOP bundelt relevante informatie, kennis en netwerken op het vlak van PSH en maakt die toegankelijk voor belanghebbenden. Ook werkt het LOOP aan de bevordering van het bewustzijn over PSH.

LOOP is tijdens kantoortijden bereikbaar op het e-mailadres info@loketoekrainepsh.nl. Meer informatie vind je op de website www.loketoekrainepsh.nl/.

Het LOOP is een samenwerkingsverband van ARQ, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, het NIPV, Nivel, OPORA Foundation, PsyGlobal, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland.