Interventieteam

Het Interventieteam OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) bestaat uit verschillende experts, zoals een psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist en verslavingsarts. Onze hulp richt zich op (psychisch) kwetsbare burgers met vaak complexe problemen. We werken intensief samen met andere partners die betrokken zijn bij deze mensen: woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, lokale teams en huisartsen.

De kwetsbare burgers op wie wij ons richten, hebben geen duidelijke zorgvraag. Ze lijden onder een opeenstapeling van problemen en zijn niet in staat om dit proces te doorbreken. Denk aan dak- en thuislozen, woningvervuilers, multiprobleem-gezinnen, chronisch verslaafden, straatprostituees, veelvuldige delict-plegers, mensen met ernstige psychische aandoeningen of verstandelijke beperkingen, vereenzaamde ouderen en chronisch zieken. Omwonenden of naasten kunnen deze mensen als lastig ervaren.

Medewerkers van het Interventieteam gaan outreachend te werk. Ze zoeken de kwetsbare burgers actief op, op straat of thuis in de wijk. Ze nemen deze cliënten bij de hand en bouwen een vertrouwensrelatie op. Ze helpen hen met het aangaan en onderhouden van contacten, het nadenken over oplossingen, het nemen van stappen en – zo nodig – het vinden van specialistische zorg. Het Interventieteam werkt ook aan een netwerk van contacten waarop de cliënt terug kan vallen. Het versterken van de eigen kracht van de cliënt staat te allen tijde voorop.

Ons doel is om te komen tot een gezonde en (sociaal) veilige leefsituatie voor zowel de cliënt als de mensen in zijn/haar omgeving. Bijvoorbeeld familie en buurtbewoners. De situatie en de wensen van de cliënt zijn leidend bij het vinden van passende hulp. Soms duurt dit traject kort, maar vaak is langdurig contact met de cliënt nodig om een goede oplossing te vinden. Ook op het moment dat de cliënt ‘in zorg’ is, blijven wij contact met hem of haar houden. Merken we dat de cliënt op de juiste plaats terecht is gekomen, dan ronden we het contact af.

Je kunt een beroep op ons doen wanneer jij je zorgen maakt over iemand. Er zijn nog geen andere hulpverleners betrokken en de problemen bestaan al langer. Bijvoorbeeld bij:

  • Drugs-, medicatie-, en alcoholmisbruik.
  • Psychiatrische problemen.
  • Ernstige vereenzaming (stille problematiek).
  • (Dreigende) dakloosheid.
  • Ernstige verwaarlozing en vervuiling bij mensen thuis.
  • Mensen die dreigen een gevaar voor zichzelf of voor anderen te vormen.

Iemand aanmelden?

Heb je vanuit jouw beroep te maken met iemand die (mogelijk) onze hulp nodig heeft? Aanmelden kan via de meldpuntformulier van Bijzondere Zorg.

Vul het online meldformulier in

Telefonisch kun je ons bereiken op werkdagen via 088 – 144 71 29.