Gedwongen zorg (Wvggz)

Verward gedrag in de openbare ruimte

Steeds vaker krijgen politie en andere publieke dienstverleners te maken met mensen die verward gedrag vertonen. Zij zijn kwetsbaar en kunnen bezorgdheid oproepen in hun naaste omgeving. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan de crisisdienst van de GGZ uitkomst bieden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). 

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor burgers en professionals. Een medewerker van het Meldpunt staat de melder telefonisch te woord. Hij/zij vraagt door op de situatie: wat zijn de zorgen? Is er een crisiskaart? Welke zorg of ondersteuning is al geboden? En welke is op dit moment nodig? Als er al hulpverlening betrokken is, neemt de meldpuntmedewerker contact op met deze hulpverlener(s). Is er nog geen hulpverlening betrokken, dan regelt de medewerker dit zo snel mogelijk. Meestal schakelt de medewerker hiervoor het interventieteam in. De meldpuntmedewerker laat pas los als de melding zorgvuldig is overgedragen naar passende zorg.

Wil je meer informatie over het interventieteam? Bekijk de pagina over het interventieteam op onze website.

Wat is de WvGGZ?

Gedwongen zorg valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische aandoening leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter verplichte zorg opleggen. De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Voor hen geldt de Wet zorg en dwang (Wzd).

De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg:

  1. Een zorgmachtiging via de rechter
  2. Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Voor meer informatie over de Wvggz verwijzen wij je naar de website van het ministerie van VWS.

Wat zijn de taken van het Meldpunt?

Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) voert voor de gemeenten in Gelderland-Zuid (incl. Mook en Middelaar met uitzondering van Maasdriel en Zaltbommel) de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz) uit. De uitvoering bestaat uit drie onderdelen:

1.    MBZ is het meldpunt voor inwoners en professionals die een melding willen doen in het kader van de Wvggz. MBZ beoordeelt deze melding aan de hand van drie vragen:

  1. Is het aannemelijk dat het gedrag van betrokkene ernstig nadeel kan veroorzaken?
  2. Is het aannemelijk dat er sprake is van een psychische aandoening?
  3. Is het aannemelijk dat verplichte zorg nodig is en vrijwillige zorg dus niet afdoende is?

Als alle 3 de vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, start MBZ een verkennend onderzoek. Professionals kunnen melding doen via het digitale meldformulier. Als je twijfelt over de vraag of verplichte zorg nodig is, kun je telefonisch overleggen met MBZ via telefoonnummer 088-1447030.

2.    Met een verkennend onderzoek voeren wij verdergaand onderzoek uit naar de vragen die bij de beoordeling zijn gesteld (zie hierboven). Naar aanleiding van het verkennend onderzoek stelt MBZ een rapportage op. Hierin adviseren wij de betrokken gemeente of een zorgmachtiging moet worden aangevraagd bij de Officier van Justitie. Dit gebeurt binnen 2 weken na de melding. De uiteindelijke zorg wordt geleverd door een GGZ-aanbieder in combinatie met lokale (zorg)partners.

3.    Wanneer het voornemen er is om een crisismaatregel te nemen, moet de cliënt hierover zijn/haar zienswijze kunnen geven. Dit is een wettelijke verplichting. Op aangeven van de psychiater van de crisisdienst voert MBZ het horen van de cliënt uit. Het hoorverslag wordt door de burgemeester meegenomen in zijn/haar overwegingen om al dan niet een crisismaatregel af te geven. Het kan zijn dat de cliënt niet gehoord wil worden of dat het niet mogelijk is om te horen. In dat geval moet door de psychiater worden beschreven wat de reden daarvan is.

Maak jij je zorgen?

Als professional kun je direct jouw zorg melden via het meldpuntformulier. Wij nemen de melding op de eerstvolgende werkdag in behandeling.

Vul het online meldformulier in

Je kunt ook een mail sturen naar het secretariaat: secretariaatbijzonderezorg@ggdgelderlandzuid.nl. Telefonisch kun je ons bereiken op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via 088 – 144 70 30.