16 december 2021

Project leefstijlinterventies in de keten

Het aantal volwassenen met overgewicht neemt toe in Nederland (50% is te zwaar in 2020). Om mensen met overgewicht en obesitas te helpen om af te vallen en langdurig hun leefstijl te verbeteren zijn gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) ontwikkeld. In het Rijk van Nijmegen start in 2022 een project om binnen 3 jaar de instroom, doorstroom en samenwerking in de keten rondom de GLI’s te verbeteren.

Deze bewezen effectieve interventies hebben de potentie om de druk op de zorg verlagen, het zorggebruik te verminderen en hiermee gezondheidswinst bij inwoners te realiseren. Vanuit de basisverzekering worden 4 GLI’s vergoed aan mensen met overgewicht en obesitas. In de regio Rijk van Nijmegen worden in verschillende wijken en gemeenten al GLI’s aangeboden, maar komt de uitvoer tot dusver nog niet goed van de grond. Leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen werken in meer of mindere mate samen.

Tegelijkertijd constateren deze partners, samen met de gemeenten in de regio, VGZ en GGD verschillende knelpunten die te maken hebben met financiering, instroom naar GLI- aanbod, samenwerking in uitvoeringsfase en doorstroom naar lokaal preventief aanbod in de wijk. Dit belemmert de langdurige gezondheidswinst die er te behalen valt voor inwoners als GLI’s zijn ingebed in een ketenaanpak. Om de GLI’s voldoende aan te kunnen bieden en in te bedden in de keten is multidisciplinaire samenwerking nodig tussen stakeholders in de keten: huisartsen als verwijzers, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten als GLI aanbieders, verzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen en aanbieders van lokale preventieve activiteiten.

Doel en activiteiten

Het doel van het project is om het aantal deelnemers aan de GLI’s te verhogen en de doorstroom van (voormalige) deelnemers aan regulier beweegaanbod in de wijk te verbeteren. Dit draagt bij aan langdurige gezondheidswinst voor de inwoners in Rijk van Nijmegen. Lokaal en regionaal vinden daarom de volgende activiteiten plaats:

  • Lokaal: op c.a. 10 pilotlocaties wordt in 3 jaar tijd middels een lerende aanpak de instroom, doorstroom en samenwerking verbeterd. In werkgroep bijeenkomsten worden kansen en knelpunten in kaart gebracht en worden lokale doelen geformuleerd. Verbeteracties worden geïdentificeerd en geïmplementeerd volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Kennisuitwisseling tussen de pilotlocaties vindt plaats en regionale knelpunten worden regionaal geagendeerd.
  • Regionaal: regionale bijeenkomsten (c.a. 6) met deelnemende partijen worden ingezet om geleerde lessen vanuit de pilotlocaties te delen, samenwerkingsafspraken te maken t.a.v. regionale knelpunten en aanbevelingen te formuleren voor het procesrapport.
  • Regionaal: inrichting van een kennisnetwerk van leefstijlaanbieders.
  • Regionaal: realisatie van een website waar voor huisartsen, GLI-aanbieders en (potentiële) deelnemers actuele informatie te vinden is over het aanbod, de bekostiging van de GLI’s en wat nodig is voor een doorverwijzing.
  • Regionaal: rapportage van veranderingen t.a.v. GLI aanbod, aantal deelnemers en doorverwijzingen (huisarts à GLI en GLI deelnemers à lokaal beweegaanbod).


Deelnemende partijen

Lokaal werken nieuwe of bestaande werkgroepen samen binnen de pilotlocaties. Deze groep kan bestaan uit: een huisarts, praktijkondersteuner, praktijkmanager, leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut, zorgprofessionals vanuit het sociale domein, sportaanbieders gericht op de nulde lijn, en een gezondheidsmakelaar van de GGD. Regionale partners in dit project zijn: Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, NEO huisartsenzorg, gemeenten in Rijk van Nijmegen (Druten, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Beuningen, Mook en Middelaar), VGZ, leefstijlcoaches, Diëtistenkoepel Regio Nijmegen en het Radboudumc.