Centrale Toegang Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek die beperkt zelfredzaam zijn. Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie en vrienden.

Beschermd Wonen is mogelijk in een voorziening met 24-uurs zorg nabij of bereikbaarheid. Het kan ook zo zijn dat iemand in een eigen woning woont met begeleiding en 24-uurs zorg op afroep. Dit wordt Beschermd Thuis genoemd. GGD Gelderland-Zuid beoordeelt voor het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de toegang tot Beschermd Thuis/Beschermd Wonen.

Om een aanmelding te doen voor Beschermd Thuis/Beschermd Wonen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Onplanbare zorg is noodzakelijk. Dit betekent dat de hulpvraag niet kan worden uitgesteld tot aan een gepland contactmoment.
 • Er is sprake van een vastgestelde psychiatrische diagnose, welke op de voorgrond staat.
 • Ambulante begeleiding is reeds ingezet en niet voldoende intensief gebleken.
 • Behandeling is doorlopen en er is stabiliteit bereikt. In geval van een klinische opname, bevind je je in de afrondende fase van de behandeling.
 • Er is geen sprake van acute psychische crisis.
 • Er is geen sprake van een forensische indicatie (IFZO) met een einddatum langer dan 6 maanden vanaf het moment van aanmelden.
 • Er is geen indicatie jeugdhulp met verblijf met een einddatum langer dan 6 maanden vanaf het moment van aanmelden.
 • Er is geen sprake van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of binnenkort te verwachten toeleiding naar de Wlz. Bij twijfel kun je op de website CIZ.nl Wlz-check doen
 • Je staat achter de aanmelding voor Beschermd Thuis/Beschermd Wonen en je bent gemotiveerd om passende intensieve begeleiding aan te gaan.

Beschermd Wonen is niet bedoeld om een huisvestingsvraag/huisvestingsprobleem op te lossen.

Centrale Toegang Beschermd Wonen adviseert aan centrumgemeente Nijmegen of iemand in aanmerking komt voor Beschermd Thuis/Beschermd Wonen. In de regio Gelderland-Zuid voert de GGD deze taak uit. Centrumgemeente Nijmegen neemt het besluit en verstrekt de indicatie. Wij doen dit voor volgende gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen.

In de regio Gelderland-Zuid bieden de volgende instellingen Beschermd Thuis/Beschermd Wonen aan:

 • Eleos
 • Iriszorg
 • Jados
 • Leger des Heils
 • Onder de Bomen
 • Pluryn
 • RIBW Nijmegen en Rivierenland
 • Woonzorgnet

Deze instellingen regelen de zorg en de administratie die daarbij hoort. Dit heet ‘zorg in natura’. De gemeente betaalt de instellingen voor de geleverde zorg en houdt toezicht op de kwaliteit.

Maak je gebruik van Beschermd Thuis in de vorm van Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget? Dan betaal je een eigen bijdrage van €20,60 per maand. Dit heet het abonnementstarief.

Maak je gebruik van beschermd wonen in de vorm van Zorg in Natura? Dan betaal je mogelijk een hogere eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van jouw inkomen. Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Kijk voor informatie over een eigen bijdrage op hetCAK.nl.

Je kunt altijd een onafhankelijk clientondersteuner inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het doen van een aanmelding of bij het voeren van het onderzoeksgesprek.

Je kunt hiervoor terecht bij MEE Gelderse Poort. Meer informatie vind je op www.meegeldersepoort.nl. Je kunt ook contact opnemen via email clientondersteuning@meegeldersepoort.nl of via telefoonnummer 088 – 633 00 00.

Er zijn een aantal situaties waarin je het online aanmeldingsformulier kunt vullen, namelijk voor het aanvragen van:

 • Een nieuwe indicatie Beschermd Thuis/Beschermd Wonen (ZIN of PGB)
 • Een herindicatie Beschermd Thuis/Beschermd Wonen (ZIN of PGB)
 • Een ophoging van Beschermd Thuis/Beschermd Wonen (ZIN of PGB)
 • Aanvullende producten, namelijk begeleiding, dagbesteding of vervoer (ZIN of PGB)
 • Een wijziging van ZIN naar PGB
 • Een wijziging van een PGB beheerder en/of PGB zorgverlener

Woon je in de regio Gelderland-Zuid en wil jij je aanmelden voor Beschermd Thuis/Beschermd Wonen? Dan moet je daarvoor bij de Centrale Toegang Beschermd Wonen van GGD Gelderland-Zuid zijn. Dit geldt als je voor het eerst beschermd thuis aanvraagt of beschermd wilt gaan wonen. En ook als je verlenging wilt aanvragen. Je kunt je aanmelden door het online aanmeldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen in te vullen. In dit formulier vind je een uitgebreide toelichting. Wij verzoeken je om de toelichting goed door te lezen.

Wat alvast belangrijk is om te weten:

 • Je kunt het formulier niet tussendoor opslaan.
 • Dien het aanmeldingsformulier pas in zodra je alle bijlagen compleet kunt aanleveren.
 • Bij een nieuwe aanmelding is het meesturen van een DSM classificatie/diagnose verplicht. Bij een heraanmelding (ZIN en PGB) is het verplicht om een actueel zorgplan en recente evaluatie van het zorgplan aan te leveren (maximaal 1 jaar oud).
 • De DSM classificatie/diagnose moet aangeleverd worden in een officieel document (zoals een PDF-bestand). Het document mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Verder moet het volgende in het document vermeld staan:
  • Naam van de behandelaar/ter zake deskundige die de diagnose heeft gesteld;
  • Functie van de behandelaar (zoals psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ);
  • Naam van de instelling met logo of stempel;
  • Datum waarop de diagnose is gesteld.
 • Bij een (her)aanmelding voor een PGB is het meesturen van een PGB plan verplicht
 • Per type aanmelding kan het zijn dat je nog meer bijlagen moet aanleveren. Denk aan:
  • Een kopie van de huidige indicatie
  • Begeleidingsplan van de huidige zorgaanbieder
  • Evaluatie van het begeleidingsplan
  • IQ gegevens
  • Samenvatting van de hulpverleningsgeschiedenis

Zorg ervoor dat je deze documenten bij de hand hebt.

Een aanmelding voor verlenging dient minimaal 8 weken voor het aflopen van de huidige indicatie te worden gedaan.

Na ontvangst van jouw aanmelding, ontvang je per mail een ontvangstbevestiging. Dit kan een aantal dagen duren. De aanmelding en de daarin opgenomen persoonsgegevens verwerken wij in ons registratiesysteem. We maken een dossier aan. De aangeleverde documenten worden beoordeeld op volledigheid en er wordt een eerste inschatting gemaakt of je aanmelding aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de informatie niet compleet is, ontvang je een mail waarin er gevraagd wordt om de ontbrekende documenten aan te leveren. Zodra de aanmelding compleet is, wordt er binnen een aantal weken contact met jou of jouw contactpersoon opgenomen voor het inplannen van een onderzoeksgesprek. De locatie van dit gesprek wordt nader bepaald. Tijdens het onderzoeksgesprek stellen wij jou vragen om samen de hulpvragen en ondersteuningsbehoefte te verhelderen. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Naar aanleiding van dit onderzoeksgesprek volgt er zo spoedig mogelijk een advies. Je ontvangt een onderzoeksverslag waarin dit advies opgenomen is.

Vanaf 01-01-2021 kunnen cliënten met langdurige GGZ-problematiek toegang krijgen tot de Wlz​.

De criteria hiervoor zijn:

 • De aanwezigheid van een psychische stoornis​.
 • Er is permanent toezicht en/ of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, ter voorkoming van ernstig nadeel​.
 • De zorgbehoefte moet blijvend zijn.​

Je kunt een aanmelding indienen op CIZ.nl.

Wil je Beschermd Thuis/Beschermd Wonen inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan onderzoeken wij of dat passend voor jou is en wie het PGB beheert.

Bij het beheren van een PGB horen financiële en administratieve taken. En ook het coördineren van de zorg. Kun je dit niet zelf? Dan kan iemand anders jouw PGB beheren, bijvoorbeeld een eerste- of tweedegraads familielid of duurzame samenlevingspartner. Die persoon wordt dan jouw PGB-beheerder en regelt alles voor jou.

Jij of jouw PGB-beheerder moet onder andere:

 • Een goede inschatting maken van jouw ondersteuningsbehoefte en passende zorg.
 • In een PGB plan onderbouwen waarom jij een PGB wilt en hoe dit wordt beheerd. Bekijk ons PGB plan.
 • In het hulpverleningsplan en de zorgovereenkomst goede afspraken maken met jouw zorgaanbieder(s).
 • Zorgaanbieder(s) aansturen en aanspreken als de zorg niet goed is.
 • PGB-administratie uitvoeren

Krijg je een toekenning voor een PGB? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het versturen van het onderzoeksverslag naar de PGB aanbieder. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een zorgovereenkomst en het informeren van de Centrale Toegang Beschermd Wonen bij wijzigingen van de zorgaanbieder of PGB beheerder.

Vragen over wachtlijsten, zorginhoud en locaties kun je stellen aan de zorgaanbieder. Dit verschilt per zorgaanbieder en per locatie.

Wil je meer informatie over de voorwaarden voor een PGB en regels voor PGB-beheer? Lees de Informatiefolder PGB en de infographic van de Rijksoverheid ’10 punten pgb-vaardigheid’.

Je vindt meer informatie over het persoonsgebonden budget op PerSaldo.nl.

Met jouw toestemming sturen we het onderzoeksverslag met jouw contactgegevens naar de zorgaanbieder. Ons advies wordt verstuurd naar de gemeente Nijmegen. Zij zetten dit advies om in een besluit. Dit besluit ontvang je per post. Als je vragen hebt over de afhandeling van dit besluit, kun je contact opnemen met de gemeente Nijmegen via telefoonnummer 14024 of stuur een mail naar wmo@nijmegen.nl.

Daarnaast worden alle positieve adviezen Zorg in Natura gemeld bij het ketenoverleg beschermd wonen met als doel een beeld te krijgen van het aantal en de aard van de mensen op de wachtlijst. Het ketenoverleg is een overleg dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Zorg in Natura (ZIN)- aanbieders, Centrale Toegang Beschermd Wonen en centrumgemeente Nijmegen.

De ZIN-aanbieder neemt binnen een maand contact op voor het plannen van een intake. Tijdens deze intake worden afspraken gemaakt over de inzet van eventuele zorg ter overbrugging aan plaatsing binnen beschermd wonen. Zodra de overbruggingszorg start, stopt de eventuele ambulante begeleidingsindicatie.
Vragen over wachtlijsten, zorginhoud en locaties kun je stellen aan de zorgaanbieder. Dit varieert per zorgaanbieder en per locatie.

Het ketenoverleg is een overleg dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Zorg in Natura (ZIN)- aanbieders, Centrale Toegang Beschermd Wonen en centrumgemeente Nijmegen. Het ketenoverleg heeft als doel om de in- en uitstroom en plaatsing van beschermd thuis en beschermd wonen cliënten zo te faciliteren dat zo passend mogelijke zorg wordt geboden. Door zicht te houden op de cliënten voorkomen we dat cliënten uit beeld verdwijnen en daardoor niet de gewenste zorg ontvangen. We krijgen daardoor ook een beeld van het aantal en aard van de mensen op de wachtlijst.

In het ketenoverleg worden alleen cliënten met een indicatie/positief advies voor beschermd wonen/thuis besproken.

Je kunt ons bellen op 088 – 144 70 20. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30 uur tot 12:30 uur. Je kunt jouw vraag ook mailen naar: toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl.

Heb je vragen over een (nog te ontvangen) indicatie of tarieven, neem dan contact op met de afdeling Wmo van de gemeente Nijmegen. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 14024 of stuur een e-mail naar: wmo@nijmegen.nl.

Heb je vragen over ambulante ondersteuning die je op dit moment ontvangt? Neem dan contact op met het sociaal (wijk)team/buurtteam van jouw wijk.