Externe vertrouwenspersoon

Jouw school moet een veilige plek zijn voor leerlingen en leerkrachten. Daarom werken scholen aan het bevorderen van sociaal gedrag door het opstellen van gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend, ongewenst gedrag en machtsmisbruik. Komt een leerling of schoolmedewerker toch in aanraking met (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering of extremisme door een medeleerling of door iemand die werkt op jouw school? Dan vraagt de situatie om een snelle en zorgvuldige aanpak. Daarvoor is het belangrijk dat je beschikt over een goede klachtenregeling. Op deze pagina staat hierover meer informatie en welke ondersteuning de GGD je daarbij kan bieden.

Volgens de Kwaliteitswet voor het onderwijs moeten alle scholen beschikken over een klachtenregeling en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De ‘Model klachtenregeling’ beveelt scholen aan om te werken met interne vertrouwenspersonen (voorheen interne contactpersonen) en een externe vertrouwenspersoon. Zijn er klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag op school? Dan is het prettig als ouders, leerlingen en schoolmedewerker terecht kunnen bij iemand die hen begeleidt bij het oplossen van de klacht.

De aanstelling van een of twee interne vertrouwenspersonen op school zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt. Ouders, leerlingen en schoolmedewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. De interne vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang, luistert en geeft informatie. De interne vertrouwenspersoon is vaak een ouder, leerkracht of de interne begeleider (IB’er) van de school. Voor een interne vertrouwenspersoon is het prettig om ondersteund te worden door een externe vertrouwenspersoon.

Wat kan onze externe vertrouwenspersoon voor jouw school betekenen?

De externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland-Zuid is een objectieve, speciaal opgeleide deskundige die ondersteuning en begeleiding biedt aan schoolmedewerkers, kinderen en hun ouders op het gebied van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Hij/zij is (in principe) geen medewerker op de school.

De externe vertrouwenspersoon:

  • Informeert, ondersteunt en begeleid de klager bij een klacht; zo nodig richting de klachtcommissie.
  • adviseert de school op het gebied van schoolveiligheid en bij het nemen van preventieve maatregelen, zoals het opstellen van een gedragscode, een anti-pestprotocol of een protocol over omgaan met sociale media,
  • heeft kennis van klachtenprocedures,
  • heeft ervaring in het voeren van klachtgesprekken,
  • verwijst zo nodig naar hulpverlening,
  • geeft waar nodig advies aan het bevoegd gezag.

De extern vertrouwenspersonen zorgen voor een jaarlijkse bijscholing voor alle intern vertrouwenspersonen die aangesloten zijn bij GGD Gelderland-Zuid. Natuurlijk kunnen interne vertrouwenspersonen altijd bij hen terecht met vragen.

Contract externe vertrouwenspersoon

Wil je als school ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland-Zuid? Dan is het mogelijk om hiervoor een contract met ons af te sluiten. Op het moment dat zich een situatie voordoet, kun je rekenen op onze deskundige ondersteuning.

Voor meer informatie neem je contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid, tel. 088 – 144 71 11, op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur