Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen, is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Het bevorderen van hun welbevinden binnen een positief pedagogisch klimaat, heeft een positief effect op hun gezondheid en leerprestaties. Het voorkomt bovendien psychische problemen op latere leeftijd.

Cijfers

In 2021 voerde GGD Gelderland-Zuid opnieuw de Kindermonitor uit. Ouders met een kind op de basisschool beantwoordden vragen over hun kind, over gezondheid, welbevinden, leefstijl en opvoeding. De belangrijkste resultaten van kinderen van 4-12 jaar rond het thema ‘Welbevinden’ lees je hieronder.

 • Gelukkig voelen:
  bijna alle kinderen (95%) voelen zich blij en gelukkig. 5% van de ouders vinkte een verdrietig of neutraal gezichtje aan.
 • Psychisch welbevinden:
  1 op de 10 kinderen heeft vrijwel zeker  psychosociale of sociaal-emotionele problemen. En ruim 1 op de 10 loopt een matig risico op problemen. Jongens en kinderen van laagopgeleide ouders hebben meer kans op psychosociale problemen.
 • Pesten:
  ruim een kwart van de kinderen is gepest in de voorgaande 3 maanden. Dat gebeurt meestal op school.
 • Zelf pesten:
  van de ouders zegt bijna 70% dat hun kind ‘nooit’ andere kinderen pest en 8% doet dit ‘wel eens’. Een kwart van de ouders weet niet of hun kind zelf wel eens andere kinderen pest. Jongens pesten vaker en worden vaker gepest dan meisjes.
 • Ingrijpende gebeurtenissen:
  life-events zoals ernstige ziekte of psychische problemen bij ouders of echtscheiding, hebben vaak grote gevolgen voor het welbevinden van kinderen. Zo’n 14% van alle kinderen ervaart hierdoor nog zorgen of problemen. Kinderen van lager opgeleide ouders kampen vaker met de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis.
 • Weerbaarheid en steun:
  een kind is weerbaar als het voor zichzelf kan opkomen. Zonder anderen te kwetsen, te schelden of te vechten. 7% van de kinderen is volgens deze definitie (meestal) niet weerbaar, zeggen de ouders. Als het kind zorgen of problemen heeft, praten de meeste kinderen met een ouder of iemand anders, maar 9% doet dit niet.

Ons aanbod voor dit thema

 • Handleiding ‘Waarden werken voor welbevinden op school’
  Deze handleiding van Trimbos, GGD, Leer & veerkracht en Pharos helpt schoolteams om vanuit gezamenlijke waarden te werken aan welbevinden op school. Op basis van eigen ervaringen en kennis kan het team verbetering en vernieuwing op dit thema realiseren. De handleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten. Het resultaat van de eerste bijeenkomst is een toekomstperspectief, gebaseerd op de top 5 van kenmerkende waarden van de school. En aan het einde van de tweede bijeenkomst zijn er concrete actiepunten geformuleerd. 
 • Factsheet welbevinden op school:|
  Kinderen die goed in hun vel zitten, presteren vaak beter. Welbevinden speelt een belangrijke rol in hun functioneren. Ook later, in hun volwassen leven. De school is hiervoor een bepalende factor. Voelen kinderen zich goed op school? Kunnen zij zichzelf zijn? Ervaren zij hun school als een veilige omgeving?
 • Ondersteuning bij rouw: 
  Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar als het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In een dergelijke verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid kunnen hierbij ondersteuning bieden. Wij hebben onder andere voorbeelden van werkvormen, boeken, instanties, websites en voorbeeldbrieven die je kunt aanvragen.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vindt u enkele veelgebruikte materialen methodes:

Lees meer over hoe je als school kunt werken aan het bevorderen van het welbevinden van leerlingen op www.welbevindenopschool.nl en op www.gezondeschool.nl bij de criteria voor het themacertificaat Welbevinden.

Stichting School en Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.

De verdrietkoffer is bedoeld voor gebruik in de klas, wanneer er sprake is van een overlijden. Dit kan een leerling betreffen of iemand van het personeel, maar ook een overlijden in de thuissituatie van een van de leerlingen. Zeer uitgebreide, informatieve koffer waarbij de dood vanuit zoveel mogelijk relevante invalshoeken wordt benaderd. Er is een ‘Verdrietkoffer’ voor de onderbouw (4-8 jaar) en voor de bovenbouw (10-12 jaar).