Vroegtijdige ondersteuning bij ontwikkelings- en opvoedingsvragen

‘Kijk op kleintjes’ is een werkwijze die in de gemeente Nijmegen gebruikt wordt om de begeleiding van kinderen van 0 tot 4 jaar (en hun ouders) te versterken. Door samenwerking op het gebied van signaleren, verwijzen en volgen, kunnen we serieuze ontwikkelingsproblemen bij kinderen een stap voor zijn. Centraal staat het contact tussen ouders, professionals en zorgcoördinator.

Als er zorgen zijn

De pedagogisch medewerkers van de kindercentra zien veel kinderen en hun ouders. Daarnaast komen alle 0-4-jarigen regelmatig op de consultatiebureaus van de GGD. De pedagogisch medewerkers van de kindercentra en de sociaalverpleegkundigen van de GGD hebben een belangrijke taak in signalering en preventie. Als er zorgen zijn rond een kind, gaan zij op zoek naar de juiste ondersteuning.

Samenwerking kindercentra en GGD

Belangrijk is dat de lijnen tussen kindercentrum en consultatiebureau kort zijn. Soms komt er een vraag van ouders zelf, andere keren is de medewerker van het kindercentrum of consultatiebureau degene die zich zorgen maakt. Collega’s van beide organisaties delen hun zorgen en zoeken gezamenlijk naar passende ondersteuning. Mochten ze er samen niet uitkomen, dan kunnen ze de zorgcoördinator van Kijk op kleintjes om advies vragen.

Advies van de zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren van Kijk op kleintjes zijn beschikbaar voor alle medewerkers van kindercentra in de gemeente Nijmegen. Zij onderhouden actief contact met de kindercentra. Zo komt de zorgcoördinator een of twee keer per jaar op alle kindercentra om kinderen te bespreken. Bij deze besprekingen blijft het kind voor de zorgcoördinator anoniem, tenzij met de ouders anders wordt afgesproken. De pedagogisch medewerker krijgt van de zorgcoördinator praktische adviezen voor het omgaan en stimuleren van
kinderen, daar waar het nodig is.

Observatie door de zorgcoördinator

Om een goed beeld te krijgen van het gedrag van een kind, kan observatie ter plaatse – op de kinderopvang – zinvol zijn. Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de ouders.
De zorgcoördinator voert de observatie uit, maakt van de bevindingen meestal een verslag en adviseert over de hulp die het kind nodig heeft. Voor de registratie maakt zij gebruik van het digitaal dossier van het kind, dat ook op het consultatiebureau gebruikt wordt. De zorgcoördinator bespreekt de uitkomsten van haar observatie met de pedagogisch medewerker, de ouders en eventueel het consultatiebureau. Voorop staat dat ouders zich in het advies kunnen vinden.

Multidisciplinair overleg

Bij een complexe situatie kan de zorgcoördinator een kind bespreken in een multidisciplinair overleg. Andere experts worden dan ook betrokken bij het zoeken naar een passende oplossing. De zorgcoördinator van Kijk op kleintjes blijft het kind volgen tot de concrete hulpverlening is gestart. Daarna neemt de hulpverlenende instelling deze rol over.

Zorgcoördinatoren Kijk op kleintjes