Taalrijke thuisomgeving

Misschien komt het ook voor op jouw school? Ouders die vaak afwezig zijn bij schoolactiviteiten, ouders zijn ‘vergeten’ om een formulier in te vullen of er is geen rekening gehouden met studiedagen. Niet alle ouders beheersen het basisniveau lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ook de mate waarin ouders zich thuis voelen bij de leerstof verschilt.

Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven en vaak ook met digitale vaardigheden en soms met rekenen. Het begrijpen en toepassen van informatie is voor deze groep mensen erg lastig. Zij hebben te weinig basisvaardigheden om zich zelfstandig in onze maatschappij te kunnen redden.

Laaggeletterdheid kunnen we alleen bestrijden als we het samen doen. Veel mensen vinden het lastig om de stap naar scholing te zetten. Maar voor hun kinderen doen ze alles. Via de school kunnen ouders gemotiveerd worden om zelf beter te leren lezen en schrijven. Dan kunnen ze op hun beurt hun kinderen voorlezen, helpen met huiswerk en het goede voorbeeld geven.

Scholen kunnen op maat worden ondersteund bij de aanpak laaggeletterdheid. Wil je hierbij hulp? Neem contact op met een van de samenwerkingspartners. We denken graag mee met wat jullie past en veel opties zijn kosteloos voor de school.

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Iets meer dan de helft is van Nederlandse afkomst. 57% van de laaggeletterden is vrouw en 43% is man. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn vaker werkloos, hebben gemiddeld een slechtere gezondheid en vaker problemen met armoede en schulden.

Laaggeletterdheid komt bij volwassenen in alle leeftijdscategorieën voor. Ook hebben laaggeletterden verschillende onderwijsachtergronden.

Er zijn een aantal redenen te noemen:

 • Kinderen die opgroeien bij laaggeletterde ouders, hebben meer kans om zelf ook laaggeletterd te worden. Vaak groeien ze op in een taalarme omgeving.
 • Laaggeletterdheid komt nog vaak voor, ook in de leeftijdscategorieën van ouders van basisschoolleerlingen. Hoe lager het opleidingsniveau van ouders, hoe groter de kans dat ze laaggeletterd zijn.
 • 15% van de leerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. Als die achterstand er op volwassen leeftijd nog steeds is, dan is er sprake van laaggeletterdheid.

Wil je de kinderen op jullie school ook de beste kans geven op een mooie schooltijd en een goed leerresultaat? Dan kan het helpen om aandacht te hebben voor laaggeletterdheid en ouders te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Bekijk op onze webpagina stappenplan om te zien wat jullie op school kunnen doen.

De mogelijkheden voor scholen

Infographic taalrijke thuisomgeving voor alle kinderen. Betere Basisvaardigheden bij ouders en verzorgers: de mogelijkheden voor scholen.

Hoe weet ik op welke signalen ik kan letten?
 • Training Signaleren en bespreekbaar maken
 • Voorlichting of e-learning
 • Factsheet laaggeletterdheid
 • Herkenningswijzer
 • Informatie over taalaanbod

Hoe communiceren wij duidelijk naar ouders?
 • Schoolgids, website en nieuwsbrieven
 • Taalambassadeur inzetten
 • Factsheet eenvoudige taal
 • Voorlichting over toegankelijke communicatie
 • Workshop schrijven op B1 niveau

Hoe weet het team wat zij kunnen doen?
 • Ervaringen taalambassadeur
 • Workshop voor scholen/bovenschools
 • Verdiepende workshops op maat

Voelen alle ouders zich voldoende ondersteund?
 • Vragen van individuele ouders
 • ‘Voor jou en je kind!’: cursus voor ouders
 • Cursus basisvaardigheden: Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden.
 • Aanbod op maat

Download de infographic taalrijke thuisomgeving voor alle kinderen.