Aanpak ouderenmishandeling

Elk jaar zijn naar schatting 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling. Dit kan fysiek geweld zijn, maar ook psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik. De mishandeling kan opzettelijk en doelbewust zijn. Maar ook onmacht en overbelasting van mantelzorgers kan leiden tot onveilige situaties voor ouderen.

Ouderen in veilige handen

Om de bewustwording en preventie op dit vlak te vergroten startte GGD Gelderland-Zuid in 2013 het project Ouderen in veilige handen Gelderland-Zuid. Samenwerkingspartners in dit project zijn: lokale en regionale zorg- en welzijnsorganisaties, ouderen- en vrijwilligersorganisaties, Veilig Thuis en private partners. Het zichtbaar maken van ouderenmishandeling, ook in aansluiting op de landelijke campagnes, maakte een belangrijk onderdeel uit van het project.

Samenwerken en kennis delen

Er wordt ingezet op het delen van kennis, het versterken van samenwerking en het bieden van handelingsperspectief door onder andere bijeenkomsten en scholingen. Er is een regionaal Netwerk Aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling actief geweest.. Dit netwerk zorgde voor structurele kennisdeling over het onderwerp. Professionals in de zorg- en welzijnssector kunnen bij aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling advies inwinnen, bijvoorbeeld wanneer zij signalen oppikken van (mogelijke) ouderenmishandeling. In de regio is afgelopen jaren een groot aantal aandachtsfunctionarissen opgeleid en geborgd, onder andere in de sociale wijkteams. Het Netwerk Aandachtfunctionarissen Ouderenmishandeling is daarom eind 2018 ontbonden.

Binnen het project wordt aandacht gegeven aan financiële uitbuiting van ouderen, omdat dit probleem steeds meer speelt. We betrekken daarbij de relevante partners, zoals politie, bankwezen, notariaat, mentorschap, bewindvoering en schuldhulpverlening. Zo werken we samen aan het verstevigen van de keten ‘signaleren-aanpakken-oplossen’ van ouderenmishandeling.

Ook wordt er aandacht besteed aan overbelaste en ontspoorde mantelzorg bij ouderen. Dit kan leiden tot meer ernstige vormen van ouderenmishandeling, verwaarlozing en onthouden van zorg.

Meer informatie

    Ouderenmishandeling

    Lees meer informatie over ouderenmishandeling op de website van Veilig Thuis.

    Ga naar Veilig Thuis