Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke Opvang is er voor dakloze en thuisloze mensen en gezinnen. GGD Gelderland-Zuid beoordeelt voor het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de toegang tot Maatschappelijke Opvang.

Maatschappelijke Opvang is opvang en begeleiding voor mensen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn. Deze situatie is meestal ontstaan door meerdere problemen die elkaar beïnvloeden. Het bieden van opvang geeft rust in zo’n situatie, waardoor iemand kan werken aan herstel. Dit gebeurt in een veilige setting, onder begeleiding.

Wat houdt Maatschappelijke Opvang in?

Bij maatschappelijke opvang maken we onderscheid tussen 2 soorten opvang:

  1. Eerste opvang (algemene voorziening).
  2. Tijdelijke opvang en crisisopvang (maatwerkvoorzieningen).

Eerste opvang

Een dak- of thuisloze kan maximaal 3 maanden gebruik maken van de eerste opvang. In deze periode kan hij of zij tot rust komen. Tegelijkertijd onderzoekt de zorgaanbieder welk traject nodig is om de situatie van deze dak- of thuisloze te verbeteren. De eerste opvang is een algemene voorziening. Dat betekent dat deze vrij toegankelijk is.

Tijdelijke opvang

Tijdelijke opvang is 24-uursopvang en duurt maximaal 3 maanden. In deze periode werkt iemand actief aan het verbeteren van zijn of haar leefsituatie. De begeleiding is afhankelijk van de situatie waarin deze persoon zich bevindt. De tijdelijke opvang is een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat hiervoor een indicatie van centrumgemeente Nijmegen nodig is.

Crisisopvang

Crisisopvang is 24-uursopvang voor personen of gezinnen met problematiek op meerdere leefgebieden. Een traject crisisopvang duurt maximaal 3 maanden. Deze periode wordt benut om basiszaken weer op de rit te krijgen. Denk aan een woning, financiën, werk en gezondheidszorg. De betrokken personen/gezinnen zijn in staat om zelfstandig te wonen. De crisisopvang is een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat hiervoor een indicatie van centrumgemeente Nijmegen nodig is.

Iemand die dak- of thuisloos is, kan binnenlopen bij een voorziening voor eerste opvang. Een medewerker van de opvang vult samen met de dak- of thuisloze het aanmeldingsformulier in en stuurt deze naar de GGD. Personen die niet verblijven in de eerste opvang, kunnen telefonisch of digitaal een aanmelding indienen bij de GGD.

Ga naar het aanmeldingsformulier Maatschappelijke Opvang.

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, voeren we binnen 3 werkdagen een gesprek met de aanvrager. Wij brengen zijn/haar persoonlijke situatie in kaart en geven een advies over een passend (zorg)traject.

Eigen bijdrage

Voor zowel de algemene voorziening als de maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage voor de gebruiker van de opvang. De eigen bijdrage wordt door de aanbieder van de opvang bepaald en geïnd.  De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per voorziening.

Wanneer je geen gebruik meer maakt van eerste opvang, meldt de voorziening jou via het afmeldformulier af bij GGD Gelderland-Zuid afdeling Centrale Toegang.

Hoe verwerken wij uw gegevens? (privacy)

Jouw afmelding en de daarin opgenomen persoonsgegevens verwerken wij in ons registratiesysteem. De gegevens van dit formulier delen wij niet met andere instanties, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Centrale Toegang is verantwoordelijk voor het registreren van jouw persoonsgegevens. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Centrale Toegang. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Ook heb je het recht om te vragen om inzage, rectificatie of het verwijderen van gegevens die over jou zijn vastgelegd.

Heb je vragen?

Je kunt ons bellen op 088 – 144 71 07. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 16.30 uur. Je kunt jouw vraag ook mailen naar: toegangmo@ggdgelderlandzuid.nl.