Beschermd wonen/thuis

Beschermd wonen/thuis is voor mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener. Op een beschermd wonen-locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding in de nabijheid of op afroep beschikbaar.

Toegang Beschermd Wonen adviseert aan centrumgemeente Nijmegen of iemand in aanmerking komt voor Beschermd wonen/thuis. In regio Gelderland-Zuid voert de GGD deze taak uit. Centrumgemeente Nijmegen neemt het besluit en verstrekt de indicatie. Wij doen dit voor volgende gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas & Waal, Wijchen.

Cliënten met langdurige GGZ problematiek kunnen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz)​. De criteria hiervoor zijn:

 • De aanwezigheid van een psychische stoornis​.
 • Er is permanent toezicht en/ of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, ter voorkoming van ernstig nadeel​.
 • De zorgbehoefte moet blijvend zijn.​

Een aanmelding kan ingediend worden via de website van het CIZ.

In regio Gelderland-Zuid bieden de volgende instellingen zelf (in natura) beschermd wonen/thuis aan: Eleos, Iriszorg, Jados, Leger des Heils, Onder de Bomen, Pluryn, RIBW Nijmegen en Rivierenland, Unik, Woonzorgnet en Yulius. Centrumgemeente Nijmegen heeft, namens de hierboven genoemde gemeenten, met deze zorgaanbieders een contract afgesloten.

Wil je beschermd wonen/thuis inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan onderzoekt Toegang Beschermd Wonen of beschermd wonen/thuis of passend voor jou is.

Wij onderzoeken of je een PGB kunt beheren. Dit betekent dat wij onder andere toetsen of jij of het eerste- of tweedegraads familielid of duurzame samenlevingspartner:

 • Een goede inschatting kan maken van jouw ondersteuningsbehoefte en passende zorg.
 • In een PGB plan kan onderbouwen waarom je een PGB wilt en hoe je dit gaat beheren.
 • In het hulpverleningsplan en de zorgovereenkomst goede afspraken kan maken met jouw zorgaanbieder(s).
 • Zorgaanbieder(s) kan aansturen en aanspreken als de zorg niet goed is.
 • PGB-administratie kan voeren.

Meer informatie over het persoonsgebonden budget vind je op de website van PerSaldo.

 

Woon je in de regio Gelderland-Zuid en wil jij je aanmelden voor beschermd wonen/thuis? Dan moet je daarvoor bij Toegang Beschermd Wonen van GGD Gelderland-Zuid zijn. Dit geldt als je voor het eerst beschermd wilt gaan wonen. En ook als je verlenging wilt aanvragen. Je kunt je aanmelden door het online aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen in te vullen. In dit formulier vind je een uitgebreide toelichting. Wij verzoeken je om de toelichting goed door te lezen.

Wat alvast belangrijk is om te weten:

 • Je kunt het formulier niet tussendoor opslaan.
 • Bij een nieuwe aanmelding is het meesturen van een DSM classificatie/diagnose verplicht.
 • Bij een (her)aanmelding voor een PGB is het meesturen van een PGB-plan verplicht.
 • Per type aanmelding kan het zijn dat je nog meer bijlagen moet aanleveren. Denk aan:
  • Een kopie van de huidige indicatie
  • Begeleidingsplan van de huidige zorgaanbieder
  • Evaluatie van het begeleidingsplan
  • IQ gegevens
  • Samenvatting van de hulpverleningsgeschiedenis

Het ketenoverleg is een overleg dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Zorg in Natura (ZIN)- aanbieders, Toegang Beschermd Wonen (TBW) en de centrumgemeente Nijmegen. Het ketenoverleg heeft als doel om de in- en uitstroom en plaatsing van beschermd thuis en beschermd wonen cliënten zo te faciliteren dat zo passend mogelijke zorg wordt geboden. Door zicht te houden op de cliënten voorkomen we dat cliënten uit beeld verdwijnen en daardoor niet de gewenste zorg ontvangen. We krijgen daardoor ook een beeld van het aantal en aard van de mensen op de wachtlijst.

In het ketenoverleg worden alleen cliënten met een indicatie/positief advies voor beschermd wonen/thuis besproken.