Kijk op Kleintjes (Nijmegen)

De documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

Kijk op kleintjes is een werkwijze die we in de gemeente Nijmegen gebruiken om de begeleiding van kinderen van 0 tot 4 jaar (en hun ouders) te versterken. Door samenwerking op het gebied van signaleren, verwijzen en volgen, kunnen we serieuze ontwikkelingsproblemen bij kinderen een stap voor zijn. Centraal staat het contact tussen ouders, professionals en zorgcoördinator.

Pedagogisch medewerkers van kindercentra en jeugdverpleegkundigen van de GGD hebben een belangrijke taak in signalering en preventie. Als er zorgen zijn rond een kind, gaan zij op zoek naar de juiste ondersteuning. Soms komt er een vraag van ouders zelf, andere keren maakt het kindercentrum of consultatiebureau zich zorgen. In alle gevallen kan het kindercentrum de zorgcoördinator van Kijk op kleintjes om advies vragen.

De zorgcoördinatoren van Kijk op kleintjes zijn beschikbaar voor alle medewerkers van kindercentra in de gemeente Nijmegen. De zorgcoördinator komt 1 à 2 keer per jaar op alle kindercentra om kinderen te bespreken. Het kind blijft anoniem voor de zorgcoördinator, tenzij met de ouders anders afgesproken. De zorgcoördinator geeft de pedagogisch medewerker waar nodig praktische adviezen voor het omgaan en stimuleren van kinderen.

Om een goed beeld te krijgen van het gedrag van een kind, kan observatie op de kinderopvang zinvol zijn. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders. De zorgcoördinator adviseert over de hulp die het kind nodig heeft. Voor de registratie gebruikt ze hetzelfde digitaal dossier als dat van het consultatiebureau. De zorgcoördinator bespreekt haar observatie met de pedagogisch medewerker, de ouders en eventueel met het consultatiebureau. Voorop staat dat de ouders zich in het advies kunt vinden.

Bij een complexe situatie kan de zorgcoördinator een kind bespreken in een multidisciplinair overleg. Zij betrekt dan andere experts bij het zoeken naar een passende oplossing. De zorgcoördinator van Kijk op kleintjes blijft het kind volgen tot de concrete hulpverlening is gestart. Daarna neemt de hulpverlenende instelling deze rol over.