31 mei 2021

GGD voert Wet verplichte GGZ uit

In 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz) ingevoerd. Deze wet regelt de rechten van mensen die verplichte zorg nodig hebben vanwege een psychische aandoening. In opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid voert het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) een aantal taken uit. Ook de huisarts speelt hierbij een rol.

Wat is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)?

De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen. De Wvggz kent 2 procedures om te komen tot verplichte zorg: een zorgmachtiging via de rechter en een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Voor wie geldt de Wvggz niet?

De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie, Korsakov, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en de ziekte van Huntington. Voor hen geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voert deze wet uit. Wel kan de huisarts een beroep doen op het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD om mee te denken of regie te voeren.

Melding doen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg

Maakt u zich als huisarts zorgen over een patiënt en bent u van mening deze persoon verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u een Wvggz-melding doen via het digitale meldformulier Wet Verplichte Zorg GGZ op de website van GGD Gelderland-Zuid. Het MBZ beoordeelt of een verkennend onderzoek en een aanvraag voor een zorgmachtiging nodig is. Als de patiënt al in zorg is bij een GGZ-instelling (Pro Persona of Iriszorg), dan loopt de aanvraag voor een zorgmachtiging via de GGZ-instelling.

Beoordeling van de melding

De MBZ-medewerker kan contact opnemen met de huisarts om tot een goede beoordeling van de melding te komen. Aan de hand van 3 vragen wordt beoordeeld of een verkennend onderzoek nodig is:

  1. Is het aannemelijk dat het gedrag van de betrokkene ernstig nadeel kan veroorzaken?
  2. het aannemelijk dat er sprake is van een psychische stoornis?
  3. Is het aannemelijk dat verplichte zorg nodig is (en vrijwillige zorg niet afdoende is)?


Verkennend onderzoek

Als alle 3 de vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, start het MBZ een verkennend onderzoek. De MBZ-medewerker kan contact opnemen met de huisarts voor aanvullende informatie over de patiënt. De afweging of er voldoende inspanning is gepleegd om een patiënt vrijwillig in zorg te krijgen, is zwaarwegend bij de beoordeling door de Officier van Justitie. Dit moet concreet worden onderbouwd. De huisarts kan bijdragen aan deze onderbouwing. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert het MBZ aan de betrokken gemeente of een zorgmachtiging moet worden aangevraagd bij de Officier van Justitie.

Horen patiënt bij crisismaatregel

Wanneer het voornemen er is om een crisismaatregel te nemen (bij spoed), moet de patiënt hierover zijn/haar zienswijze kunnen geven. Dit is een wettelijke verplichting. Op verzoek van de psychiater van de crisisdienst kan het MBZ hiervoor worden ingezet. Het hoorverslag wordt door de burgemeester meegenomen in zijn/haar overwegingen om al dan niet een crisismaatregel af te geven. De rol van de huisarts bij een crisismaatregel is hetzelfde als bij de oude Inbewaringstelling (IBS).

Privacy

Het MBZ vraagt aan de patiënt altijd toestemming om informatie te delen met de huisarts. Ook zonder toestemming mag de MBZ-medewerker op grond van de Wvggz overleggen met de melder. Daarnaast biedt de AVG mogelijkheden voor overleg zonder toestemming als er sprake is van evident belang (‘goed hulpverlenerschap’).

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u contact opnemen met het MBZ via telefoonnummer 088 – 144 70 30. Dit nummer kunt u ook bellen om te overleggen over de vraag of verplichte zorg nodig is. Voor algemene vragen over de Wvggz kunt u een e-mail sturen naar: secretariaatbijzonderezorg@ggdgelderlandzuid.nl. Voor meer informatie over de Wvggz verwijzen wij u naar de website van het ministerie van VWS: https://www.dwangindezorg.nl/wvggz.